ናብ ብዙሕነት እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

እዚ ጕጅለናን ማሕበረሰብናን ምስ ንግድን ፣ ትካላት ህዝባዊ ትካላትን ንክትሳተፍን ብዛዕባ ፍርያቶምን ኣገልግሎቶምን ንኺውስኑ ኽትሕግዞምን እትኽእለሉ መድረኽ ኰይኑ ዝተዳለየእዩ ። ኣብ መድረኽ ማሕበረሰብና ምስ ካልኦት ኣባላት እውን ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ።

 

ኣባል ጕጅለናን ማሕበረሰብናን ከም ምዃንካ መጠን፣ ሓሳባትካን ሓሳባትካን በቲ እትፈትዎ ቛንቋ ኽትገልጸሉ ኣብ እትኽእል ዝተፈላለየ መጽናዕትታት ክትካፈል ኢኻ። ነዚ ድማ ደሞክራሳውን ብዙሕነት ዘለዎ ጕጅለ ኢልና ኢና እንጽውዖ!

ኣብ መጽናዕትና ብምስታፍካ፣ ኣብ ንግዳውን ህዝባዊ ንጥፈት ድምጺ ኣሎካ ከምኡ እዉን ህዝባዊ ውሳነ ብኸምዚ ድማ ንመጻኢ ንኽትቀርጾ ኣጋጣሚ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ።

diversity_blue.jpg

ሰሌዳ

ጉጅለና ነቲ ኣብ ሽወደን ዘሎ ባህላውን ማሕበራውን ፍልልይ ዘንጸባርቕ እዩ። ኣባላት እቲ ጕጅለና ኣብ ዝተፈላለየ ጕዳያት ኣብ ዝግብረ መጽናዕትታት ብምስታፍን ዓስቢ ብምርካብን ርእይቶኦም ዝገልጹሉ መአከቢ እዩ።

ማሕበረሰብ

ቀንዲ ሸቶ ማሕበረሰብና ሓጋዚ ምንጪን ማእከል ምክፋልን ንሙኻን ኢዩ። ማሕበረሰብና ኣባላት ጕጅለና ንሓድሕዶም ዝራኸቡሉ፣ ብዛዕባ ሓባራዊ ድሌቶም ዝመያየጡሉ፣ ከምኡውን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝፍጸም ጕዳያትን ፍጻመታትን ዝሳተፉሉ መድረኽ እዩ።

ብኸመይ እዩ ይሰርሕ? 

ናብ ጉጅናተጸንበሩ

ብዉሕድ ክሊክ ምግባር ጥራይ፣ ኣባል እቲ ኣብ ሽወደን ዚርከብ ብዙሕነት ዘለዎ ጕጅለ ምርምር ኣባል ክትከውን ትኽእል ኢኻ። 

ክትኣቱ ኸለኻ፣ ናይ ኢመይልካ ኣድራሻ፣ ዕድመኻ፣ ጾታኻን፣ ከባቢኻን ቋንቋ ፖስትኮድካን ክትኣቱ ኣሎካ።

ኵሉ ሓበሬታን መጽናዕትን ብዝተፈላለየ ቛንቋታት እዩ ዝርከብ። ኣብ ዳህሳስና ኽትካፈል ከለኻ፣ በየናይ ቋንቋ ኽትምልስ ከም እትደሊ ኽትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ተሳተፍ

መጽናዕትና ብቐሊሉ ኽንረኽቦ እንኽእልን ተዓጻጻፍን እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሒደት ደቓይቕ ዚወስድ፣ ንዓኻ ዚበቅዕ እንተ ዀይኑ ኸኣ ክትምልሶ ትኽእል ኢኻ። ኵሉ መጽናዕትታት ብተንቃሳቓሲ ተሌፎን ንምጥቃም ምቕሉልን፣ ብቐሊሉ ዚምልስን፣ ብዙሕ ቋንቋታት ዝርከብን እዩ።

ኣብዚ ተሳትፎ እዚ ብምስታፍ ርእይቶኻ ኽትገልጽን ንመጻኢ ኽትቀርጾን ትኽእል ኢኻ። 

ዝተፈላለዩ ኣርእስትታትን መጽናዕትን ስለ እንሽፍን ፣ዘሰልኪ ኣይኰነን ።

ዓስቢ ርኸብ

ንነፍሲ ወከፍ እትገብሮ ዳህሳስነጥብታት ትረክብ ኢኻ። ቍጽሪ እቲ ነጥብታት ብመሰረት ንውሓት እቲ ዳህሳስ እዩ። ኣብ ዳህሳስ ብዝያዳ ንጡፍ ብዝዀንካ እዋን ዝያዳ ነጥብታት እትረክብ።

100 ነጥብታት ምስ ኣከብኩም እዚ ነጥቢ ክትእክብዎን GoGift ቅብሊት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ 100 ነጥብታት ዋጋ ናይ SEK 100 ውህብቶ ቅብሊት እዩ፡፡ እዞም ናይ ውህብቶ ቅብሊታት ኣብ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ድኳናት ክትጥቀምሎም፡ ንመደባት/ምንቅስቓሳትን ከምኡ ድማ ናብ ግብረ ሰናያት ክተወፍይዎም ትኽእሉ ኢኹም፡፡

 

ምክታት ብዙሕነት ተሳተፍቲ ዘተባብዕ