top of page

Integritetspolicy

Allmänt

Vår plattform, www.inclusiveviews.se, tillhandahålls av Inclusive Views AB med registreringsnummer 559310–8052 och registrerad adress Anckargripsgatan 3, 21119 Malmö, Sverige handlar som Inclusive Views (”Inclusive views”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”).

Inclusive Views skyddar din personliga integritet och strävar efter att alltid erbjuda dig en hög nivå av dataskydd. Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och hanterar din personliga information, förklarar hur din information behandlas, hur vi skyddar din information, dina rättigheter och hur du kan använda integritetspolicyn. Den förklarar också dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du kontaktar oss eller en relevant tillsynsmyndighet i händelse av klagomål.

När vi behandlar dina personuppgifter strävar vi efter att följa den allmänna dataskyddsförordningen 2018 (GDPR) och andra tillämpliga dataskyddslagar, inklusive den svenska dataskyddslagen (2018:218) (Sveriges lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning) och the Swedish Data Protection Regulation (2018:219) (Swe. Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). Gentemot GDPR är vi personuppgiftsansvariga för personuppgifter som erhålls via vår plattform, vilket innebär att vi är juridiskt ansvariga för att följa GDPR-kraven och tillhandahålla adekvat information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in om dig

Vilka typer av personuppgifter vi samlar in om dig beror på de aktiviteter som utförs via vår plattform. Vi kommer att samla in och använda följande personuppgifter om dig (dina personuppgifter):

 • ditt namn, adress och kontaktinformation, inklusive e-postadress och telefonnummer; 

 • dina kontouppgifter, såsom användarnamn och inloggningsuppgifter; 

 • din könstillhörighet, din religiösa bakgrund och din etnicitet, om du väljer att ge detta till oss; 

 • platsdata, om du väljer att ge detta till oss; 

 • information om hur du använder vår plattform och våra tekniska system; 

 • information om eventuell feedback eller kommunikation du har med oss; och
  dina svar på våra undersökningar och frågeformulär via vår plattform.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Vi kan inte alltid kontrollera vilken typ av data som behandlas av Inclusive Views, eftersom vissa undersökningar kräver att användarna matar in sina svar i form av fritext. När vi behandlar personuppgifter som anses vara av en speciell kategori kommer vi att följa de ytterligare skydd och motiv som krävs enligt dataskyddslagstiftningen. Våra undersökningar kan innehålla frågor om följande information:

 • personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelser, filosofiska övertygelser eller medlemskap i fackföreningar;

 • uppgifter om hälsa, sexliv eller sexuell läggning.

​​Insamling av barns personuppgifter

Vi kommer inte att samla in personuppgifter från någon under 15 år. Enkätdeltagare under 15 år måste ha vårdnadshavares samtycke innan de fyller i våra undersökningar. All information om barn under 15 år ska vara anonym och ska endast användas i syfte att tillhandahålla våra tjänster.

Hur dina personuppgifter samlas in

Vi samlar in personuppgifter från dig:

 • direkt, när du anger eller skickar information till oss, till exempel när du registrerar dig hos oss, kontaktar oss (inklusive via e-post), deltar i våra undersökningar eller frågeformulär via vår plattform, och; 

 • indirekt, såsom din surfaktivitet på vår plattform; Vi kommer vanligtvis att samla in information indirekt med hjälp av de tekniker som förklaras i avsnittet om "Cookies och andra spårningstekniker" nedan.

Hur och varför vi använder dina personuppgifter

Enligt dataskyddslagstiftningen kan vi endast använda dina personuppgifter om vi har en vederbörlig motivering t.ex. där du har gett ditt samtycke, för att uppfylla rättsliga skyldigheter, för att fullgöra ett kontrakt med dig, eller om vi eller en tredje part har legitima intressen av att behandla dina personuppgifter.

Ett berättigat intresse är när det finns ett kommersiellt skäl att använda dina personuppgifter utan att inhämta samtycke och då användandet inte åsidosätter individuella integritetsrättigheter. Vi kommer att göra en bedömning när vi förlitar oss på legitima intressen, för att balansera våra intressen mot dina egna.

Hur vi använder dina personuppgifter och våra skäl

1. Skapa och hantera ditt konto hos oss

För våra legitima intressen, det vill säga detta är nödvändigt för att kunna leverera våra konto- och undersökningstjänster till dig.

2. Tillhandahålla ditt konto och vår tjänst till dig

För våra legitima intressen, det vill säga detta är nödvändigt för att kunna leverera våra konto- och undersökningstjänster till dig.

3. Att upprätthålla lagliga rättigheter eller försvara eller vidta rättsliga förfaranden

För att följa våra juridiska och regulatoriska skyldigheter eller i andra fall för våra legitima intressen, det vill säga att skydda vår verksamhet, våra intressen och rättigheter.

4. För att anpassa vår plattform och dess innehåll till din profil baserat på en registrering av dina valda preferenser eller på din användning av vår plattform

 • ditt samtycke som samlats in av cookiesverktyget på vår plattform

 • ditt samtycke som samlats in av cookiesverktyget på vår plattform - se "Cookies och annan spårningsteknik" nedan.

 • där vi inte är skyldiga att inhämta ditt samtycke och inte gör det, för våra legitima intressen, det vill säga att vara så effektiva som vi kan så att vi kan leverera den bästa servicen till dig till bästa pris. 

Om du har lämnat ett sådant samtycke kan du återkalla det när som helst genom att ändra inställningen på cookiesverktyget på vår plattform (detta kommer inte att påverka lagligheten av vår användning av dina personuppgifter i förhållandet till samtycket innan det återkallades).

5. Att analysera information om hur du rör dig på olika delar av vår plattform för analysändamål, för att förstå hur människor använder vår plattform så att vi kan göra den mer intuitiv, eller för att kontrollera att vår plattform fungerar som avsett

 • ditt samtycke som samlats in av cookiesverktyget på vår plattform — se "Cookies och annan spårningsteknik" nedan.

 • där vi inte är skyldiga att inhämta ditt samtycke och inte gör det, för våra legitima intressen, med syftet att vara så effektiva som vi kan för att leverera den bästa servicen till dig till bästa pris.

Om du har lämnat ett sådant samtycke kan du när som helst återkalla det genom att ändra inställningen på cookiesverktyget på vår plattform (detta kommer inte att påverka lagligheten av vår användning av dina personuppgifter i förhållande till samtycket innan det återkallades).

Där vi inte är skyldiga att inhämta ditt samtycke och inte gör det, för våra legitima intressen.

6. Kommunikation med dig som inte är relaterad till marknadsföring, inklusive om ändringar av våra villkor eller policyer eller bekräftelse på mottagande av dina enkätsvar eller andra viktiga meddelanden

Beroende på omständigheterna för att följa våra lagliga och regulatoriska skyldigheter eller i andra fall, för våra legitima intressen, dvs att vara så effektiva vi kan för att säkerställa att våra affärer och åtaganden gentemot dig och våra kunder utförs korrekt.

7. Skydda säkerheten för system och data i vår verksamhet och relatera till vår plattform och eventuell undersökningsdata

För att följa våra lagliga och regulatoriska skyldigheter.

Vi kan också använda dina personuppgifter för att säkerställa system och datas säkerhet till en standard som går utöver våra juridiska skyldigheter, och i de fallen är våra skäl för våra legitima intressen, dvs för att skydda system och data och för att förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som kan vara skadlig för dig och/eller oss.

8. Kommunikation med dig som inte är relaterad till marknadsföring, inklusive om ändringar av våra villkor eller policyer eller ändringar av våra tjänster eller andra viktiga meddelanden

Kommunikation med dig som inte är relaterad till marknadsföring, inklusive om ändringar av våra villkor eller policyer eller ändringar av våra tjänster eller andra viktiga meddelanden

9. Att dela samlade och anonymiserade personuppgifter med våra kunder och tredje parter i form av statistik

Eftersom inga personuppgifter delas med våra kunder, förlitar vi oss på våra legitima intressen, det vill säga att ge värde till våra kunder som en del av våra tjänster.

Marknadsföring

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skicka dig uppdateringar (via e-post, sms, telefon eller post) om våra tjänster, inklusive exklusiva erbjudanden, kampanjer eller nya tjänster. Vi har ett berättigat intresse av att använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål (se ovan "Hur och varför vi använder dina personuppgifter"). Det betyder att vi inte behöver ditt samtycke för att skicka marknadsföringsinformation till dig. Om vi i framtiden ändrar vårt marknadsföringssätt så att samtycke behövs kommer vi att be om detta separat och tydligt.

Du har rätt att när som helst välja bort marknadsföringskommunikation genom att kontakta oss på panel@inclusiveviews.se, genom att använda länken 'avregistrera' i e-postmeddelanden eller genom att uppdatera dina marknadsföringspreferenser på vår plattform.

Observera att när vi skickar inbjudningar till dig att delta i undersökningar är dessa inte marknadsföringsmeddelanden, utan är tjänsterelaterade e-postmeddelanden som vi skickar dig när du ställer in ditt konto hos oss. Vi kräver därför inte ditt samtycke för att skicka enkätinbjudningar, men om du när som helst vill sluta ta emot enkätinbjudningar kan du kontakta oss här: panel@inclusiveviews.se eller avsluta ditt konto hos oss. Detta kommer inte att påverka lagligheten i vår behandling av dina personuppgifter eller av eventuella e-postmeddelanden vi skickar till dig innan du valde avregistrera dig eller att avsluta ditt konto. 

Vem vi delar dina personuppgifter med

När vi delar personuppgifter med våra kunder delar vi endast aggregerad data i form av insikt eller statistik. De har aldrig tillgång till någon obehandlad undersökningsdata eller någon personlig information om dig.

 

Vi kommer aldrig att dela personlig identifierbar information till tredje part såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag. Vi tillåter endast dessa tredje parter att hantera dina personuppgifter om vi är övertygade om att de vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, inklusive adekvata avtalsenliga skyddsåtgärder för att säkerställa att de endast kan använda dina personuppgifter för nödvändiga ändamål och som tillåts enligt dataskyddslagstiftningen. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

 • tredje part vi använder för att hjälpa oss att driva vår verksamhet, t.ex. marknadsföringsbyråer, plattformsvärdar eller leverantörer av plattformsanalyser;

 • brottsbekämpande myndigheter, domstolar och tillsynsorgan för att följa våra lagliga och reglerande skyldigheter;

 • andra parter som har eller kan förvärva kontroll eller ägande av vår verksamhet (och våra eller deras professionella rådgivare) i samband med en betydande företagstransaktion eller omstrukturering, inklusive en fusion, förvärv, försäljning av tillgångar, börsnotering eller i händelse av vår insolvens.

Hur länge dina personuppgifter kommer att sparas

Vi kommer inte att spara dina personuppgifter längre än vad som krävs för det ändamål för vilket de behandlas. Dessutom kommer vi att följa olika lagringsperioder som anges i lagen för lagring av olika typer av personuppgifter. Om du avslutar ditt konto hos oss kommer vi omedelbart att radera dina kontouppgifter. Däremot kan vi behålla all anonymiserad information eller enkätsvar i form av statistik eller insikter så länge det behövs – eftersom du inte kan identifieras personligen utifrån sådan information. Om någon av dina kontouppgifter eller enkätsvar innehåller personuppgifter som vi behöver behålla efter att ditt konto stängts, kommer vi att sträva efter att se till att sådan information görs pseudonym (vilket innebär att du bara kan identifieras personligen om vi "låser upp" uppgifterna eller kombinerar dem med en annan datamängd) och/eller så kommer vi att spara sådana uppgifter i en säker, separat databas som endast våra nyckelpersoner har tillgång till. Om vi behåller pseudonyma uppgifter kommer vi att behålla dem under en period av 12 månader efter att ditt konto stängts eller under någon annan tid som krävs för att uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser gentemot våra kunder.

Överföra dina personuppgifter utanför och i EES

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter till länder utanför Sverige. I dessa fall kommer vi att följa tillämpliga svenska lagar utformade för att säkerställa integriteten för dina personuppgifter.

Enligt dataskyddslagar kan vi endast överföra dina personuppgifter till ett land utanför Sverige eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där:

 • i fallet med överföringar som omfattas av EU:s dataskyddslagstiftning har EU-kommissionen beslutat att det särskilda landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter (känd som en "tillräcklighetsförordning") i enlighet med artikel 45 i Storbritanniens GDPR;

 • det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats (såsom implementering av lagligt godkänd standardklausul om dataskydd), tillsammans med verkställbara rättigheter och effektiva rättsmedel för dig; eller

 • ett specifikt undantag gäller enligt relevant dataskyddslagstiftning.

När vi överför dina personuppgifter utanför EES, gör vi det på grundval av en adekvat reglering eller (där sådan inte är tillgänglig) på grundval av lagligt godkända standardklausuler för dataskydd som erkänns eller utfärdas i enlighet med artikel 46.2 i Storbritanniens GDPR. Om vi ​​inte kan eller väljer att inte fortsätta att förlita oss på någon av dessa mekanismer vid någon tidpunkt kommer vi inte att överföra dina personuppgifter utanför EES om vi inte kan göra det på grundval av en alternativ mekanism eller undantag enligt EU:s dataskyddslagstiftning.

 

Alla ändringar av de destinationer till vilka vi skickar personuppgifter eller i de överföringsmekanismer vi använder för att överföra personuppgifter internationellt kommer att meddelas dig.

Cookies och annan spårningsteknik

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (t.ex. dator, smartphone eller annan elektronisk enhet) när du använder vår plattform. Vi använder cookies och annan liknande teknik på vår plattform. Dessa hjälper oss att känna igen dig och din enhet och lagra viss information om dina preferenser eller tidigare åtgärder.

 

För ytterligare information om cookies och annan liknande teknik på vår plattform, när vi kommer att begära ditt samtycke innan de placeras och hur man inaktiverar dem, se vår Cookie Policy.

Dina rättigheter

Om du vanligtvis är bosatt i EES eller Storbritannien, har du enligt GDPR följande rättigheter med avseende till dina personuppgifter:

 • Tillgång till en kopia av dina personuppgifter;

 • Rätt till rättelse av dina personuppgifter;

 • Rätt att få dina personuppgifter raderade (rätt att bli glömd);

 • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter;

 • Rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas av oss;

 • Rätt att få dina data överförda från våra system till andra (rätt till dataportabilitet), och;

 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande (d.v.s. profilering).

 

För ytterligare information om var och en av dessa rättigheter, inklusive de omständigheter under vilka de gäller och inte gäller, vänligen kontakta oss via panel@inclusiveviews.se eller se "Hur man kontaktar oss" nedan.​

Att hålla dina personuppgifter säkra

Vi har lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter av misstag går förlorade, eller används eller utnyttjas på ett olagligt sätt. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till dem som har ett genuint affärsbehov att få tillgång till dem.

 

Vi har också rutiner på plats för att hantera eventuella misstänkta datasäkerhetsbrott. Vi kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett misstänkt datasäkerhetsbrott där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

Hur du kontaktar oss

Du kan kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy eller den information vi har om dig, för att utöva en rättighet enligt dataskyddslagstiftningen eller för att göra ett klagomål.

Våra kontaktuppgifter är:

Inclusive Views AB

Anckargripsgatan 3, 21119 Malmö, Sverige

panel@inclusiveviews.se

+46 705-878526

Även om vi alltid välkomnar möjligheten att lösa alla problem du kan ha direkt, har du också rätt att lämna in ett klagomål till myndigheten för integritetsskydd (IMY) eller din lokala dataskyddsmyndighet i ditt hemland.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kan kontaktas via e-post: imy@imy.se eller via https://www.imy.se/sv/ eller per telefon: (+46)(0)8 657 61 00 .

Senast uppdaterat: 10-02-2022

bottom of page